Gửi hồ sơ trực tuyến

Cá nhân hoặc tổ chức chọn loại hồ sơ phù hợp bên dưới.

# Loại hồ sơ Thời gian thụ lý  
3 Thông tin quy hoạch 11 ngày Chọn
Lưu ý: Căn cứ Khoản 15, Điều 29 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018, do đó kể từ ngày 01/01/2019 không thực hiện cung cấp Chứng chỉ quy hoạch

Danh Sách Các Văn Bản Hướng Dẫn Thủ Tục Hành Chính

Loại Văn Bản Tải Xuống
Nghị định số 11/2010/NĐ-CP của Chính Phủ Xem văn bản
Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải Xem văn bản
Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hồ Chí Minh Xem văn bản
Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND củy UBND Thành phố Hồ Chí Minh Xem văn bản
Hướng dẫn số 6460/HD-SGTVT của Sở Giao thông Vận tải Xem văn bản
Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thi công Xem văn bản